Polityka prywatności i zasady ochrony danych osobowych

 1. Operatorem stron internetowych serwisu dobresklepyrowerowe.pl jest VELO sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 305, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059870 (Sąd Rejonowy w Gliwicach), wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł., NIP 631-19-90-396, REGON 273449599
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Host1 z siedzibą w DE- 58708 Menden, ul. Eisenbergerstr.13, UID: DE 212789176, Germany.
 3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Velo zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Velo.
 5. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 7. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 9. Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Pszczyńska 305 wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059870, wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł., rejestr BDO 000004187, NIP 631-19-90-396, REGON 273449599 Polska. Adres email: daneosobowe@velo.com.pl
 10. Dane są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) i polskimi przepisami prawa w tym zakresie, a szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 11. Dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 12. Dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami i nie dłuższy niż lat 10 albo do czasu cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda była udzielona.
 13. Dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych Administratora oraz podmiotów którym powierzono dane. Velo w ramach systemów informatycznych oraz procedur wdrożonych z spółce procedur  przestrzega prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 14. Zbierane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Velo zbiera dane, w zależności od usługi, w postaci: imię, nazwisko, dane adresowe, numer ebon, adres email, numer telefonu.
 15. Dane osobowe podawane w złożonych przez Użytkownika np. zapytaniach, zamówieniach lub rejestracji są przetwarzane przez Velo sp. z o.o. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą w celu umożliwienia kontaktu w sprawie:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu uzgodnienia jej warunków, realizacji umowy zakupu i zamówień w ramach usługi Odzież Kolarza oraz realizacji uprawnień i obowiązków po zawarciu umowy sprzedaży towarów,
  • realizacji umów, w tym przypominania użytkownikom o przysługujących im prawach związanych z dokonanym zakupem, realizacji usług związanych ze sprzedażą (np. zawiadomienie o przesyłce, przekazanie numeru kurierowi, sklepowi DSR), posprzedażowych (np. przypominanie o serwisie, upływie gwarancji) w drodze sms lub email, w przypadku wyrażenia zgody,
  • ochrony konsumentów i związanymi z dokonanymi zakupami, roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji oraz obsługi takich zgłoszeń np. przez formularz kontaktowy,
  • ochrony konsumentów związanej z informowaniem o danych produktów w przypadku ich kradzieży, szkody ubezpieczeniowej, jeżeli takie dane dotyczące towaru są możliwe do uzyskania,
  • ochrony Administratora w ramach roszczeń konsumentów związanych z dokonanymi zakupami i udzielonymi prawami konsumentów (gwarancja, rękojmia),
  • informowania o nowościach i ofertach sprzedaży towarów Administratora poprzez newsletter mailowy,
  • w celach marketingowych na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Użytkownika zgody i wyłącznie we wskazany w zapytaniu o zgodę sposób (email, sms),
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania przez Użytkowników z serwisów Velo,
  • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi kont Użytkowników, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych,
  • w pozostałych celach związanych z działalnością gospodarczą, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych.
 16. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne dla zrealizowania umowy polegającej na umożliwieniu zakupów, świadczenia usług po sprzedaży oraz realizacji związanych z tym uprawnień użytkowników i obowiązków Velo sp. z o.o.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem przepisów „Rozporządzenia” oraz cofnięcia udzielonych zgód.
 18. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jego prawa lub przepisy powszechnie obowiązujące w tym przepisy Rozporządzenia.
 19. Dane osobowe w zakresie podawanym przez Użytkownika mogą być udostępnione Sklepom DSR, który Użytkownik wybrał jako sklep, z którym chce zawrzeć umowę sprzedaży, w celu wykonania usługi sprzedaży w ramach usługi Odzież Kolarza. Nazwy i adresy Sklepów DSR, którym dane mogą zostać udostępnione zgodnie z wyborem Użytkownika, dostępne są na Stronie internetowej DSR. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu, jeżeli taka zgoda będzie wyrażona, przekazywane będą firmie ComVision sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach świadczącego usługi przesyłania smsów na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia i w celu wskazanym w zgodach Użytkowników.
 20. Korzystanie przez dzieci poniżej 16 roku życia z usług społeczeństwa informacyjnego, a więc m.in. portali społecznościowych i innych usług internetowych, jest możliwe dopiero po wyrażeniu lub zaaprobowaniu takiej zgody przez rodziców albo opiekunów prawnych.
 21. Dla Państwa wygody Serwis dobresklepyrowerowe.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 22. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 23. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies
 24. Serwis dobresklepyrowerowe.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika, m.in.:
  • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny dobresklepyrowerowe.pl
  • cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  • cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Velo 
 25. Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. 
 26. Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
 27. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 28. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 29. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 30. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 31. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 32. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.